Hotel Hachinohe Washington 2 (Ishigaki-shi)

KAJISHICHO, HACHINOHE, 11, Ishigaki-shi, Japón Ver ubicación
Hotel Hachinohe Washington 2
KAJISHICHO, HACHINOHE, 11, Ishigaki-shi, Japón

Información general del hotel Hachinohe Washington 2

Conoce el Hachinohe Washington 2

Más información de los hoteles dentro de poco tiempo.